Pravidla používání a všeobecné podmínky


Tato pravidla používání a všeobecné podmínky platí pro jakékoli používání portálu (serveru) recenzecestovek.cz včetně prohledávání a vkládání hodnocení, recenzí, fotografií, videonahrávek a diskusních příspěvků vytvořených uživatelem a jiného zveřejněného obsahu. Provozovatelem portálu (serveru) je společnost KEFIM s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČ: 09363611, e-mail: info@recenzecestovek.cz.


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Portál (dále jen "portál" nebo "provozovatel" nebo „server“) je veřejný internetový portál poskytující různé služby fyzickým a / nebo právnickým osobám a návštěvníkům (dále jen "uživatel").

2. Služby jsou na portálu poskytovány uživatelům na nekomerční účely zdarma, pokud není dále v těchto pravidlech uvedeno jinak.

3. Provozovatel, jako poskytovatel volného prostoru na internetu, nenese žádnou právní odpovědnost za závadný obsah vnesen uživatelem portálu, a to ani v souvislosti s případným použitím § 415, § 420 občanského zákoníku. Uvedenou výhradu každý uživatel tohoto portálu akceptuje v plném rozsahu.

4. Povinnosti provozovatele a uživatelů jsou uvedeny v těchto pravidlech. Uživatelé, kteří nesouhlasí s těmito pravidly, nesmí využívat služeb na portálu poskytované provozovatelem.


Článek 1
OBSAH ONLINE SLUŽEB SERVERU

1. Portál je určen pro širokou cestovatelskou veřejnost a jeho cílem je shromažďovat subjektivní individuální postřehy a pocity hosty, kteří byli osobně ubytováni a čerpali služby v hodnoceném zařízení nebo byly klienty nimi hodnocené cestovní kanceláře resp. cestovní agentury.

2. Obsah a předmět portálu se vztahuje výhradně na hodnocení ubytovacích zařízení a cestovních kanceláří. Jakékoliv komentáře, diskuse a hodnocení, které nesouvisí s popisem a službami konkrétního ubytovacího zařízení případně cestovní kanceláře budou z portálu automaticky vyloučeny. Obvyklým obsahem, který nesouvisí s hodnocením je mimo jiné například propagace jakéhokoli webového odkazu, jmenování konkrétních osob apod. Také si vyhrazujeme právo neuveřejnit obsah s nízkou výpovědní hodnotou jako jsou např. strohé komentáře typu "super", "otřesné", "nic moc" a pod.

3. Portál obsahuje různé informace v písemné, obrazové, resp. zvukové podobě. Zveřejňované jsou především zprávy z dovolených, ubytování, fotografie od cestovatelů, hotelových hostů a osobní zkušenosti klientů s ubytovacími zařízeními a s cestovními kancelářemi.

4. Každý uživatel může na portálu získat zdarma informaci a může se také podílet vložením hodnocení ubytovacího zařízení, cestovní kanceláře nebo nahráním/dodáním fotografií z dovolených resp. videí z dovolených a

nebo napsáním příspěvku do diskuzního fóra (dále jen "Obsah").

5. Existuje také možnost využít speciální nabídky na rezervace zájezdů a ubytování. Takové nabídky a služby jsou vždy předmětem individuálních pravidel a podmínek.


Článek 2
UPOZORNĚNÍ K OBSAHU

1. Hodnocení ubytovacích zařízení, komentáře a hodnocení cestovních kanceláří, fotografie z dovolených, fotografie a videa ubytovacích zařízení a podobný Obsah, který je dostupný na portálu, pocházejí od třetích osob. Zveřejněné komentáře a hodnocení dodány uživateli vyjadřují názor dotyčných třetích osob, uživatelů. Takový obsah a zejména fotografie a videa jsou momentálním záznamem daného místa v daném čase. Pokud od doby umístění, předání nebo nahrání Obsahu uplynul určitý čas, mělo by být vzato na vědomí, že se okolnosti, hotel, resort, apartmán, provozovatel, majitel, atd., mohli mezitím změnit. Kvalita hodnocení ubytovacího zařízení nebo cestovní kanceláře také může záviset na celkovém počtu komentářů a hodnocení, které jsou v daném okamžiku k dispozici. Jedna fotografie nebo hodnocení nemůže být obvykle směrodatné a schopné poskytnout plnohodnotný dojem o celkové situaci a může pouze představovat například malé části ubytovacího zařízení nebo jeho okolí.

2. Všechny hodnocení jsou subjektivním názorem konkrétního Uživatele a nemusí korespondovat s aktuálním stavem hodnoceného ubytovacího zařízení nebo cestovní kanceláře.

3. Kromě výše uvedených skutečností se mohou komentáře, stanoviska nebo hodnocení lišit v závislosti na věku dotyčné osoby, její zájmy, účelu její návštěvy (relax, sport, noční život, dobrodružná dovolenka, pracovní cesta, atd.) a také na tom, zda dotyčná osoba cestovala sama, v páru nebo ve skupině. Tak, jako skupina mladých lidí možná nedoceňuje hotel, který je nakloněn k rodinnému způsobu dovolené nebo se nachází v klidné oblasti, tak se obchodnímu cestujícímu nemusí zamlouvat, pokud je v hotelu příliš mnoho zábavy a hluku. Stejně může hodnocení ovlivnit i národnost cestovatele a počet jeho předešlých zkušeností z dovolených a cest do různých zemí. Je třeba vzít v úvahu, že každý cestovatel může mít různé představy o tom, co je to kvalitní, dobrý, dostatečný resp. nedostatečný servis, čistota, kvalita, atd. Je důležité vzít na vědomí, že v některých kulturně odlišných zemích mohou mít ubytovací zařízení odlišné standardy a rozdílnou kategorizaci.

4. Každý uživatel používáním a prohlížením portálu bere na vědomí, že poskytnutím informace o určité destinaci nebo zařízení portál ani Provozovatel v žádném případě nenaznačuje, že doporučuje resp. nedoporučuje, že cestování do dané destinace resp. využití služeb daného ubytovacího zařízení je doporučeníhodné nebo bez rizika. Portál ani Provozovatel není odpovědný za škody nebo ztráty, které mohou Uživateli vzniknout z jeho rozhodnutí cestovat do takové destinace nebo využít služeb ubytovacího zařízení popř. cestovní kanceláře.


Článek 3
SOUKROMÍ UŽIVATELE

1. Provozovatel se zavazuje neposkytovat soukromé údaje Uživatele třetí osobě.

2. Soukromými údaji Uživatele se pro účely těchto pravidel rozumí všechny údaje, které nejsou veřejně přístupné ostatním uživatelům nebo nejsou jinak sdíleny (například údaje, při nichž bylo uživatelům uvedeno "nezveřejnit" a pod.) a pošta, a to i v případě, že je sdílená. IP adresa počítače a časy přístupů (Logy) uživatele se nepovažují za soukromý údaj uživatele.


Článek 4
POVINNOSTI UŽIVATELE

1. Použitím tohoto portálu Uživatel souhlasí s tím, že má věk minimálně 15 let.

2. Pro odeslání objednávky nebo vložení Obsahu na portál musí mít Uživatel věk minimálně 18 let.

3. Uživatel bere na vědomí a bez výhrad akceptuje, že při využívání služeb na portálu se nesmí chovat v rozporu s všeobecně závaznými právními předpisy a-nebo s obecnou morálkou a žádným způsobem nesmí:

a) propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině;

b) propagovat válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské jednání způsobem, který je jejich nevhodným zlehčování, omlouváním nebo schvalováním;

c) otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholismus, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů nebo zlehčovat následky užívání uvedených látek;

d) používat vulgarismy, slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý nebo nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou;

e) ohrožovat fyzický, psychický nebo morální vývoj nezletilých, nebo narušovat jejich duševní zdraví a emocionální stav,

f) odesílat příspěvky s erotickým obsahem;

g) propagovat dětskou pornografii;

h) otevřeně nebo skrytou formou propagovat politickou stranu nebo její představitele;

i) otevřeně nebo skrytou formou poskytovat reklamu a propagaci jakékoli fyzické nebo právnické osobě, jakýmkoliv výrobkem nebo službám;

j) propagovat léky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis a veterinární lékařský předpis, které obsahují omamné a psychotropní látky, které jsou dostupné není vázán na lékařský předpis, a které se hradí na základě zdravotního pojištění podle zvláštního předpisu a léků neregistrovaných v České republice, ve kterých je zmínka o účincích léků na léčení tuberkulózy, přenosných pohlavních chorob, závažných infekčních chorob, nádorových onemocnění, chronické nespavosti, chorob poruch metabolismu a psychických chorob;

k) otevřeně nebo skrytou formou propagovat zbraně a střelivo, resp. jakýmkoli způsobem zbraně a střelivo popisovat;

l) propagovat a uskutečňovat jakoukoli další formu jednání, které je v rozporu s právním řádem České republiky;

m) uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící nebo klamavé zprávy o třetím subjektu, a to zejména v případě, pokud by takové informace o třetím subjektu mohly způsobit jinému subjektu prospěch;

n) vkládat viry, poškozená data, nebo jinak škodlivé, ničivé nebo destruktivní soubory;

o) vkládat obsah, který nesouvisí se zaměřením portálu, kde je umístěn; obsahuje neoprávněné odkazy, nebo podobné spojení, nebo je schopen zasahovat do fungování cizího zařízení/instalace na zpracování dat, především počítačů;

p) vkládat obsah který lze považovat za neoprávněnou reklamu nebo nekalou propagaci;

q) obcházet výše uvedené zákazy.

4. Uživatel se nesmí snažit bránit v diskusi na portálu ostatním uživatelům, případně ji narušovat. Uživatel nesmí obtěžovat ostatní uživatele.

5. Uživatel nemá za jeho příspěvky zveřejněny na portálu nárok na žádnou autorskou odměnu.

6. Provozovatel neodpovídá za obsah hodnocení, recenzí, příspěvků ani diskusí, také neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživateli. Každý uživatel dobrovolně přebírá odpovědnost za své příspěvky sám a ve vlastním jménem a souhlasí s tím, že nebude používat služby na portálu pro účely, které jsou v rozporu s všeobecně závaznými právními předpisy České republiky.

7. Uživatel se nebude pokoušet přihlásit na portál jako jiný uživatel a ani jinak poškozovat další uživatele nebo jiné osoby.

8. Uživatel nesmí žádným způsobem poškozovat Provozovatele resp. jeho dobré jméno. Uživatel nesmí na portálu propagovat služby jiných osob, které jsou v přímém nebo nepřímém konkurenčním vztahu k Provozovateli.


Článek 5
POSKYTNUTÍ PRÁV

1. Umístěním nebo nahráním obsahu na portál Uživatel souhlasí s tím, že má plné právo a zplnomocnění tak provést a že získal všechny souhlasy a povolení od třetích osob, pokud je to nutné. Uživatel tím potvrzuje a souhlasí, že jím vložený obsah není důvěrný a nemá majetkovou povahu. Zároveň tím poskytuje Provozovateli a jemu spřízněným osobám bezplatnou, neodvolatelnou, trvalou, převoditelnou sublicenci, a celosvětově platné právo užívání ním umístěného nebo nahraného obsahu, v každé formě a ve všech médiích, které jsou známé nebo budou existovat v budoucnosti, zejména tištěných, internetových (včetně jiných internetových stránek provozovaných společností Provozovatele), televize, mobilní telekomunikační sítě. To zahrnuje zejména právo na rozmnožování, šíření, úpravu, překlad, vytvoření odvozeného díla, zveřejnění a veřejného zpřístupnění Obsahu.

2. Uživatel také povoluje Provozovateli použít jeho jméno, které mu poskytl, vedle jakéhokoli Obsahu, který předložil a potvrzuje, že Provozovatel si může dle vlastního uvážení vybrat, zda připojí jeho jméno ke svým komentářem nebo hodnocením. Uživatel zároveň souhlasí s tím, že Obsah může být přemístěn do jiné části portálu, a že případné fotografie mohou být komprimovány pro zajištění lepšího vizuálního uspořádání.


Článek 6
DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO VKLÁDÁNÍ OBSAHU

1. Každý pokus o narušení, zničení, omezení nebo jiné negativní ovlivnění nebo změny zamýšleného fungování portálu je zakázán. Obzvláště je zakázáno obcházet (nebo se pokoušet obejít) zabezpečovací funkce nebo provádět změny na počítačových systémech, serverech, routerech nebo na jiných, na internet napojených zařízeních, nebo si k nim zajistit neoprávněný přístup, nebo rušit funkci jakýchkoli systémů a zařízení Provozovatele.

2. Uživatel se zavazuje:

a) popisovat ubytovací zařízení a místa tak přesně, jak je to možné, zejména uvádět všechny části názvu a další informace nezbytné k identifikaci a to především u hotelových řetězců;

b) hodnotit ubytovací zařízení resp. cestovní kancelář pouze v tom případě, pokud byl klientem resp. využil služby hodnoceného ubytovacího zařízení resp. cestovní kanceláře;

c) nehodnotit-nekomentovat, pokud se hodnocení resp. recenze týká ubytovacího zařízení nebo cestovní kanceláře, jehož je zaměstnancem, vlastníkem, statutárem, nebo je s nimi propojený podobným způsobem, např. je rodinným příslušníkem kohokoliv spojeného s ubytovacím zařízením nebo cestovní kanceláří. Toto omezení se také vztahuje na pracovníky, zaměstnance a majitele cestovních kanceláří, cestovních agentur a jejich příbuzných;

d) nepsat žádné klamné a zavádějící hodnocení nebo křivé výpovědi o personálu, osobách na dovolené, zařízeních k odpočinku, ubytovacích zařízeních a cestovních kancelářích, které by mohly ovlivnit rozhodnutí jiných osob se zájmem cestovat do určité destinace nebo využít konkrétní služby;

e) uvádět jako negativní, tak i pozitivní hodnocení v rámci svobody slova za účelem poskytnout možnost jiným osobám, které mají zájem cestovat a využít spojené služby, utvořit si objektivní, smysluplný a úplný celkový obraz týkající se destinace, regionu, ubytovacího zařízení, služeb, cestovních kanceláří a s nimi spojených skutečností. Totéž platí i pro nahrávání nebo umístění videí a fotografií;

f) přidávat komentáře, hodnocení a zprávy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí;

g) nesbírat, neshromažďovat a-nebo nezveřejnit osobní údaje jiných uživatelů ani jiné informace, a to jakýmkoli způsobem;

h) nehodnotit a zdržet se jakýchkoli komentářů, jmenování a hodnocení konkrétních osob, společností a služeb přímo nesouvisejících s konkrétním ubytovacím zařízením nebo cestovní kanceláří.


Článek 7
PRAVIDLA PRO PŘIDÁVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

1. Uživatel se zavazuje, že na portál bude přidávat jen ty fotografie, ke kterým má autorská práva resp. souhlas autora.

2. Uživatel nesmí na portál přidávat fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky, včetně erotických a pornografických fotografií.


Článek 8
REKLAMA NA SERVERU

1. Uživatel se zavazuje, že:

a) nebude dělat nic ve snaze odstranit, respektive zabraňovat zobrazování reklamy na portálu,

b) si nebude vypínat zobrazování obrázků a reklam.

2. Uživatel souhlasí s tím, že mu:

a) může být zobrazována reklama na portálu,

b) mohou být zasílány reklamní e-maily.


Článek 9
PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

1. Provozovatel nemá vůči uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti se službami poskytovanými na portálu kromě povinností uvedených v těchto pravidlech žádné jiné další povinnosti.

2. Provozovatel neodpovídá za obsah příspěvků, recenzí, hodnocení, komentářů ani diskusí.

3. Provozovatel neposkytuje uživatelům žádnou záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení portálu. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb na serveru.

4. Provozovatel má právo kdykoliv zrušit registraci Uživatele, a to i bez uvedení důvodu.

5. Provozovatel má právo kdykoliv přerušit poskytování služeb na portálu na jakoukoli dobu a také má právo kdykoliv odstavit provoz portálu, a to i bez jakéhokoliv předchozího upozornění.

6. V případě sankcí Provozovatele za porušení povinností Uživatele uvedených v těchto pravidlech a všeobecně závazných právních předpisech České republiky, bere Uživatel na vědomí, že je povinen nahradit takto vzniklou škodu Provozovateli v celém rozsahu.

7. Provozovatel je oprávněn kontrolovat přidané příspěvky a smazat ty, které budou porušovat nebo obcházet pravidla stanovená v této Právní doložce, Upozorněni, v právních předpisech České republiky nebo Evropské unie. Uvedeným způsobem bude Provozovatel plnit svou prevenční povinnost ve smyslu § 415 občanského zákoníku vůči třetím osobám za škodu vůči těm osobám, kterým by mohla vzniknout v důsledku zveřejněného příspěvku na portálu majetková či nemajetková škoda. Pokud vykonání uvedených opatření resp. zásahů nelze od Provozovatele vzhledem k jeho technickým možnostem a náročnost posouzení závažnosti obsahu spravedlivě požadovat, provede Provozovatel vhodná opatření resp. zásahy v přiměřeném čase.

8. Pokud je dána pochybnost o závadnosti obsahu portálu podle výše uvedených ustanovení, Provozovatel má právo považovat takový obsah za závadný a provést nezbytná opatření, resp. zásahy ve smyslu Právní doložky, Upozornění, jakož i platných právních předpisů a práva České republiky, resp. EU, pokud se neprokáže opak.


Článek 10
ODPOVĚDNOST A ODMÍTNUTÍ

1. Provozovatel nepřebírá žádné záruky nebo ručení za úplnost, správnost nebo přesnost žádného Obsahu, hodnocení a komentářů. Snaží se však zveřejňovat pouze hodnocení, které mají určitou výpovědní hodnotu tak, aby přinesly uživatelům portálu možnost vytvořit si co nejrealističtější názor a pohled na hodnocené ubytovací zařízení resp. cestovní kancelář.

2. Na základě předchozího bodu Provozovatel doporučuje uživatelům, aby se spojili s takovými úřady, velvyslanectvími, turistickými informačními kancelářemi a dalšími institucemi, které mohou být nápomocné při ověřování správnosti Obsahu. To by měli provést především pokud jde o zdraví, jako například zdravotní osvědčení a očkování a také ohledně otázek týkajících se cestovních pasů a víz.

3. Provozovatel důrazně upozorňuje, že Obsah Uživatele představuje názor jednotlivce a nepředstavuje žádné prohlášení, hodnocení nebo doporučení ze strany Provozovatele.

4. Používáním portálu a jeho obsahu Uživatel souhlasí s tím, že ho užívá na své vlastní riziko.

5. Provozovatel nemůže odpovídat ani zaručit, že portál je bez škodlivých virů, červů, trojských koní či jiných zákeřných kódů, které mohou mít destruktivní, poškozující nebo jiný negativní účinek. Osobní odpovědností každého uživatele je pořídit si dostatečnou ochranu svého zařízení (počítač, notebook, tablet, smartphone, mobilní telefon, atd.) proti těmto rizikům.


Článek 11
OCHRANNÉ ZNÁMKY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Provozovatel je vlastníkem popř. majitelem licence v souvislosti s kompletními právy duševního vlastnictví (autorská práva, ochranné známky, patenty, použité vzory) na portálu a obsahu tam publikovaném. Jakýkoliv obsah zveřejněn na portálu (např. software, produkty, ochranné známky jako loga, atd., informace, zprávy, fotografie a grafika), je chráněn národním a mezinárodním právem a smlouvami. Je zakázán jakýkoliv způsob kopírování, rozmnožování, šíření, komerčního využití, změny, doplnění a-nebo vymazání včetně sloučení jakéhokoli obsahu do jiných externích stránek například prostřednictvím interlink, deeplinků nebo frames.

2. Je povoleno vytvořit si jednu kopii obsahu pro soukromé, nekomerční použití za předpokladu, že zůstane identifikovatelný zdroj, například uvedením odkazu.

3. Není povoleno používat na portálu jakékoliv metody vytěžování dat, automatické metody (roboty), metody stírání (škrábání) nebo podobné metody shromažďování dat, nebo jejich extrahovaní.

4. Pokud má někdo podezření, že jakýkoliv obsah dostupný na portálu porušuje jeho práva duševního vlastnictví nebo jiná průmyslová práva, ať nás kontaktujte zde. Budeme se snažit jeho problém vyřešit nejrychleji, jak to bude možné a způsobem, co nejvíce ekonomicky efektivním, přestože nemůžeme poskytnout žádnou záruku. Naším cílem je především vysvětlit si každou situaci přímo s uživatelem bez nutnosti použití služeb právníka nebo sprostředkovatele.


Článek 12
NÁHRADA ŠKODY

1. Uživatel se zavazujete obhajovat a plně odškodnit Provozovatele, jeho spřízněné osoby, statutární zástupce, zaměstnance, spolupracovníky za jakékoli nároky, žaloby, požadavky, regrese, ztráty, škody, pokuty, penále a jiné náklady nebo výdaje jakéhokoli druhu nebo povahy včetně, ale bez omezení, za rozumné právní a účetní honoráře vznesené třetími stranami v důsledku:

a) jeho porušení těchto podmínek používání, nebo dokumentů, na které se v nich odvolává;

b) jeho porušení právních předpisů, nebo práv třetí strany; neboc) jeho použití portálu.


Článek 13
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů je pro Provozovatele velmi důležitá. Jakékoliv osobní data, která mu Uživatel poskytne používáním portálu, budou použity v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajov.


Článek 14
ZMĚNA PRAVIDEL

1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Provozovatel je oprávněn tato pravidla kdykoliv změnit nebo doplnit z důvodů regulačních, právních, technických nebo jiných, a to i s budoucí účinností.

2. Použitím portálu Uživatel souhlasí s tím, že je vázán aktuálně platnými pravidly a podmínkami používání portálu.


Článek 15
DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH NOREM

1. Uživatel je při využívání služeb na portálu povinen dodržovat právní normy státu, ve kterém se nachází, jakož i právní normy České republiky. V případě porušení právních norem nebo povinností uvedených v těchto pravidlech, může Provozovatel poskytnout všechny dostupné informace o uživateli (včetně soukromých údajů uživatele) oprávněným orgánům.


Článek 16
SALVATORSKÁ KLAUZULE

1. Pokud jakákoli část těchto podmínek bude prohlášena za neplatnou nebo nevymahatelnou podle rozhodného práva, včetně, ale bez omezení, odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti uvedených výše, pak budou neplatné a nevymahatelné ustanovení považováno za nahrazeny platnými, vymahatelnými ustanoveními, které co nejvíce odpovídají původním ustanovením a zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou nadále v jejich platnosti.


Naposledy upraveno 24.02.2022 21:32
Poslední příspěvky diskuze
Invia 15.04.2024 14:30 od Petra
Čedok 06.04.2024 21:21 od Zdenka Žežulková
Invia 05.04.2024 14:12 od UŽ NIKDY
Invia 22.03.2024 15:33 od Nikdy víc Invia
Invia 20.03.2024 20:26 od Zákazník
Poslední recenze
Čedok
Blue Style
SEN
Fischer
Čedok
Chrámíme práva zaměstanců | www.zapracipenize.cz